За нас

Детска градина №177 “Лютиче” е общинско детско заведение, което е открито през 1979 година. Състои се от масивна триетажна сграда и красиво озеленен просторен двор.
В сградата се помещават 6 градински групи. Предстои изграждане на два нови корпуса за две яслени и две градински групи и огромен многофункционален салон.
ДГ № 177 разполага с физкултурен салон, музикален салон, кабинет по математика и басейн.
Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка и осигурява готовност за училище.
Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики, утвърждава творчески идеи и собствени традиции.
Активното участие на децата в допълнителните педагогически дейности и изявите им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип. По желание на родителите и според наклонностите на децата осигуряваме допълнителни дейности; английски език, школа по модерни танци, български народни танци, футбол, плуване, йога, приложни изкуства, солово пеене и пиано. Предлагаме работа с логопед. В ДГ №177 са създадени условия за насърчаване пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на децата съобразно собствените им възможности: ранно откриване на заложби, възпитаване култура на речта и поведение, създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.
                                                                                                               

Директор: г-жа Калина Кръстева

Ние ви предлагаме !

  •  Опитни педагози.
  •  Обучение по програми одобрени от МОН
  •  Английски език
  •  Български народни танци
  •  Школа по модерни танци
  • Футбол
  • Плуване
  • Солово пеене на българска естрадна музика с микрофон
  • Логопед
  • Огромен двор