ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Издаден от министъра на образованието и науката