Образци на документите

Образец №1

Опис на документите

Образец №2

Представяне на участника

Образец №3

Образец №4

Декларация по чл.54, ал.1 т. 1,2 и 7 от ЗОП

Образец №5

Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП

Образец №6

Декларация за участие на подизпълнител

Образец №7

Декларация по чл. 3, т. 8

Образец №8

Декларация по ЗМИП

Образец №9

Справка за оборота

Образец №10

Списък на доставките

Образец №11

Списък на превозните средства

Образец №12

Техническо предложение

Образец №13

Ценово предложение

Образец-№14

 
Образец-№14-Ценово-предложение

Образец-№15

 
Образец-№15-Проект-на-договор

Образец №14.1. и 14.2. 

Образец №14.1. и 14.2. към Ценово предложние – КСС